t3.jpg (5209 bytes)

obsah.jpg (8695 bytes)

t3.jpg (5209 bytes)

5.7. Zásady navrhování, schématické značky

Ke schematickému značení prachotěsného přípojnicového rozvodu v projektové dokumentaci jsou nutné půdorysné stavební výkresy, do kterých se zakresluje elektrická instalace značkami podle tabulky. Z důvodu přehlednosti se doporučuje, aby instalační výkres byl v měřítku minimálně 1:100.

Do průmyslových stavebních výkresů se zakreslují jednotlivé dílce úsečkami, jejichž délka a tvar odpovídá v měřítku jmenovitým délkám a tvarům dílce. (Výjimku tvoří OVS, UVV a UVS, jejichž vertikální část je v půdorysném výkresu znázorněna šikmou čárou). K úsečce se napíše příslušné typové označení přípojnicového dílce. Spoje jednotlivých navazujících dílců jsou označeny šikmým přetržením, které vyjadřuje úhlopříčné krytí navazujících dílců.
Zásada pro navrhování PPR je ta, že ochranný vodič musí být vždy nahoře, s jiným způsobem montáže se neuvažuje.

Pokud je známo rozmístění jednotlivých spotřebičů, nakreslí se příslušnou značkou i připojovací rozváděče.

Napájecí skříně se kreslí značkou pro přípojkovou skříň s koncovkou a příslušným typovým označením.

Pro dokonalou přehlednost pří montáži doporučujeme připojit k montážním výkresům vysvětlující legendu. Pro srozumitelnost se zakreslují do řezu stavebních výkresů detaily vedení v tolika rovinách, v kolika je položeno tak, aby se mohlo značkou vyjádřit překrytí navazujících dílců, přičemž je třeba polohu vedení vždy kótovat. Kótují se zásadně osy vedení. Stavební detaily jsou nutné vzhledem k průchodům zdí , napojení na rozváděče, uchycení apod.

Při projektování PPR je třeba dodržovat všeobecně platná pravidla pro rozvod elektrické energie. Hlavní i podružné napájecí trasy řešíme tak, aby byla zajištěna vždy dobrá přístupnost pro montáž a výměnu pojistek. Hlavní napájecí vedení navrhujeme tak, aby napájení spotřebiče a PPR bylo co možno nejkratší a pro napájení spotřebičů používáme v co největší míře připojovací rozváděče RP, které umožní připojování bez vypnutí PPR.

Úhlové dílce vertikální UVV a UVS jsou konstrukčně řešeny tak, že se jimi dá provést změna směru vedení z polohy horizontální na polohu vertikální do obou stran (vzestupné nebo sestupné vedení). Odbočné dílce vertikální sestupné OVS umožní rozvedení horizontální větve na vertikální sestupné vedení. Vzájemnou kombinací těchto dílců pak lze dosáhnout změny směru nebo rozvedení vzestupné větve vedení z polohy vertikální na polohu horizontální do obou stran.

Při projektování a sestavování složitých tras, zejména při kombinaci odbočných a úhlových dílců, je třeba kontrolovat, zda vedení neustále splňuje podmínku pro polohu ochranné přípojnice, která musí být nahoře!

Značky v elektrických schématech

Název 

Detailní popis v kapitole Typ dílce Značka

Pozn.

Rovný dílec s odbočkami   

4.4 R 1),2)
Redukční pojistkový dílec 4.6 PJ new-9.gif (497 bytes) 1)
Napájecí dílec koncový 4.2 NK new-10.gif (437 bytes) 1),3)
Odbočný dílec horizontální 4.5.1 OH new-11.gif (493 bytes) 1)
Odbočný dílec vertikálni sestupný 4.5.3 OVS new-12.gif (465 bytes) 1),4)
Úhlový dílec horizontální 4.5.2 UH new-13.gif (425 bytes) 1)

Úhlový dílec vertikální vzestupný 

4.5.4 UVV new-14.gif (393 bytes) 1),4)
Úhlový dílec vertikální sestupný 4.5.5 UVS new-30.gif (409 bytes) 1),4)
Koncový kryt 4.3 KZ new-29.gif (280 bytes) 1)
Koncový připojovací kryt 4.1 KZR new-15.gif (403 bytes) 1)
Nosič volitelné náplně 4.8.4 VN new-16.gif (405 bytes) 5)
Připojovací rozváděč RP 4.8.1 RP new-17.gif (288 bytes) 2),
Odbočný dílec pojistkový průběžný 4.8.3 ODPP new-23.gif (514 bytes) 1),3),
Odbočný dílec pojistkový 4.8.2 ODP new-24.gif (466 bytes) 1),3),
Pružná dilatační spojka 4.7 PDS new-25.gif (435 bytes) 6)

Poznámky:

  1. Základní značení je v půdorysném pohledu v odpovídajícím měřítku . Šikmé přetržení vyjadřuje polohu překrývající části odvozené z konstrukce dílce.

  2. Odbočovací bod vyznačený na dílci značí provedení dílce s odbočkou. Vyznačuje se pouze jednou u příslušného dílce. Jsou-li zakresleny u dílce připojovací rozváděče, pak se nezakresluje.

  3. Uvedené číslo u příruby udává číslo kabelové ucpávky.

  4. Vzestupné nebo sestupné odbočení ze základní polohy dílce se značí přímkou s odklonem od kolmice směřující tam, kam je odbočení situováno (dolů nebo nahoru). Není-li zakresleno vzestupné nebo sestupné vedení v rovině odbočení, je možno na tuto úsečku popsat typy navazujících dílců v pořadí sestavení.

  5. Označení u nosiče volitelné náplně se skříní PS vyjadřuje její typovou velikost, případně označení podle výkresu zapojení.

  6. Značí se nad polem navazujících dílců s příslušným typovým označením pružné dilatační spojky.