t3.jpg (5209 bytes) obsah.jpg (8695 bytes) t3.jpg (5209 bytes)

1. Všeobecně

1.1 Úvod
Prachotěsný přípojnicový rozvod (výrobní označení PPR) je progresivní prvek rozvodů nn a spolu s našimi rozváděči ŠR, kompenzačními rozváděči ŠRK a oceloplechovými (ev. plastovými) zapouzdřenými skříňkami PS tvoří komplexní řešení průmyslových rozvodů nízkého napětí, dokonale na sebe navazujících, takřka ve všech druzích provozů a prostředí. Velký výběr rovných a tvarových dílců umožňuje libovolné přizpůsobení rozvodu potřebám technologie s respektováním členitosti trasy. Použitím nových poznatků a speciálního spojovacího materiálu je dosaženo po montáži konstantního přechodového odporu a stability spojů mezi jednotlivými díly, takže spoje nevyžadují zvláštní kontroly a dotahování spojů. Odbočení a připojení jednotlivých spotřebičů je provedeno pomocí připojovacích rozváděčů RP (do 100 A) nebo pevných odbočovacích skříní (pro vyšší proudy) vybavených pojistkami. S připojovacími rozváděči lze manipulovat pod napětím. Mimo tato typová odbočení lze odbočení provést i pomocí skříní s volitelnou výzbrojí odbočky. Odbočná místa jsou připravena v modulu 0,5 m od sebe a tak snadno umožní změny technologického rozmístění spotřebičů.

1.2 Konstrukční provedení

obr01.gif (3534 bytes) Přípojnice Al nebo Cu jsou (v rozměru dle proudové zatížitelnosti) umístěny v profilovém krytu (viz obr. 1) stejném pro všechny proudové řady. Kryt přípojnic je zhotoven z pozinkovaného ocelového plechu a je povrchově upraven akrylmetalovou barvou.

1.3 Základní výhody rozvodu PPR
Výhoda užití PPR oproti klasickému systému el. rozvodů (pomocí vodičů uložených v kabelových kanálech a trubkách) je zřejmá z porovnávacího axonometrického pohledu. Mimo zvýšeného využití plochy provozu, snížení počtu rozváděčů je také podstatně snížená stavební náročnost a zvýšena variabilita provozního zařízení z hlediska technologie.

Klasický způsob rozvodů ... ... a při použití PPR
obr02.gif (28247 bytes) obr03.gif (19043 bytes)

V následných tabulkách jsou srovnány základní hodnoty PPR z hlediska elektrických a provozních hodnot, proudová zatížitelnost daná okolní teplotou a použitelnost PPR v různých prostředích.
Detailní hodnoty jednotlivých proudových řad PPR jsou uvedeny v kapitole 5 - Navrhování rozvodu PPR.